Regulamin

Szanowni Państwo! Liczymy na współpracę przy przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Państwa w naszym obiekcie.

 1. Pokoje w Willi wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 14.00 a kończy o godz. 11.00.
 2. Temperatura w obiekcie w okresie zimowym wynosi 18 stopni Celsjusza w ciągu dnia i 20 stopni Celsjusza w nocy.
 3. Opłata za pobyt jest pobierana w dniu przyjazdu.
 4. Przedłużenie pobytu poza okres ustalony w dniu przybycia, gość obiektu powinien zgłosić. Życzenie przedłużenia pobytu nie wiąże obiektu i może być spełnione w miarę istniejących możliwości.
 5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 6. Osoby nie zameldowane w Willi mogą przebywać w pokoju od godz. 7.00 do godz. 22.00.
 7. Obiekt może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił porządek.
 8. Willa świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich.
 9. Willa nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy lub uszkodzenia mienia, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 10. Gospodarz zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku w obiekcie. Uwagi i zastrzeżenia prosimy zgłaszać do właściciela obiektu.
 11. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w pokojach nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów, lub aparatów zasilanych energią elektryczną, np. grzałki , farelki, czajniki elektryczne, itp. nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń.
 12. Korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw wyłącznie pod opieką rodziców/opiekunów. Własciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki.
 13. Cisza nocna obowiązuje o godz. 22:00 do godz. 6:00.
 14. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub winy odwiedzających go gości. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.
 15. W Willi akceptujemy zwierzęta.
 16. W przypadku naruszenia przez Gościa postanowień niniejszego Regulaminu, Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do poleceń Właściciela obiektu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
 17. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia w pomieszczeniach.
W RAZIE PYTAŃ PROSIMY O KONTAKT:

Manager Obiektu:
Rafał Nowak +48 603 125 550

Regulamin rezerwacji: Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

* Doba w pokojach rozpoczyna się od godz. 14:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

* W przypadku późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki.

* Rezerwacja może być dokonana na piśmie, za pomocą faksu, drogą elektroniczną i telefonicznie.

* Warunkiem rezerwacji jest wpłata zadatku.

* Zadatek można wpłacić na konto bankowe lub na adres przekazem pocztowym, po wcześniejszym ustaleniu terminu pobytu.

* W razie odwołania przyjazdu wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

* Po przybyciu konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania.

* Opłata za cały okres deklarowanego pobytu regulowana jest jednorazowo w dniu przyjazdu.

* W przypadku nie zameldowania się w dobie przyjazdu, rezerwacja  zostaje anulowana, a zadatek nie podlega zwrotowi.